Förhandsmeddelande till föreningsstämma 2017

 

Förhandsmeddelande till föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening.


Datum: 2017-03-30 / Tid: 18:30 / Plats: Brunnagården

 • Mötets öppnande
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd och godkännande av fullmakter
 • Styrelsens och revisorernas berättelser
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Framställningar från styrelsen och/eller motioner från medlemmarna
 • Ersättning till styrelsen och revisorerna
 • Styrelsens förslag till utgifts-och inkomstat samt debiteringslängd
 • Val av styrelse och styrelseordförande
 • Val av revisorer
 • Fråga om val av valberedning
 • Övriga frågor
 • Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 19/2 – 2017, det går bra att mejla motionen till info@kakelstigen.se eller lämna motionen hos Thommie Fagerbring (Fajansstigen 68) eller Pontus Dahlström (Fajansstigen 39).

 

Till boende i Kakelstigens samfällighetsförening GA:3

Nu är det hög tid att börja arbetet med att få kandidater till vår styrelse!

Följande poster skall tillsättas: ordförande, ordinarie styrelseledamöter (önskvärt att ha en från varje gård!), styrelsesuppleanter, en revisor samt en revisorssuppleant. Utöver styrelserepresentanter behöver vi också fastställa gårdsrepresentanter för varje gård.

Vi är för närvarande utan ordförande och så kan vi inte ha det i fortsättningen. Vi uppmanar alla medlemmar i samfälligheten att hjälpa till med förslag på lämpliga personer som kan sitta i styrelsen.

Skulle vi inte klara av att få till en fulltalig styrelse till föreningsstämman så får samfälligheten överlämna frågan till Länsstyrelsen som i sin tur får utse en förvaltare för Samfälligheten under en period tills frågan är löst och det blir en kostsam historia.

Styrelsen skall förvalta följande arbetsuppgifter enlig anläggningsbeslutet.

Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten samt därtill tillhörande inspektionsgångar, från de enskilda fastighetsägarnas bottenbjälklag, invändiga stuprännor från taken jämte anslutningsledningar till dagvattenledningar.

Garagelängorna äger samfälligheten som också ansvarar för underhåll och upprustning.

Elledningar från mätarskåp fram till underkant på bottenplattan på bostadshus och vidare till garagebyggnad med belysning inne i garagen.

Centralantennanläggnigen och nuvarande fiber till husen.

Samfälligheten har ansvar för renhållning, snöröjning, sandning och plogning för gång- och cykelvägar exkl. belysning samt parkeringsplatser.

Samfälligheten ansvarar för samtliga gemensamma grönytor med klippning samt beskärning av buskar, innergårdar m.m. Dessutom har vi en gemensamhetsanläggning som heter GA:1 där lekparker och gröna ytor finns och dom har samfälligheten till uppgift att sköta och underhålla.

Till dessa uppgifter och utgifter betalar varje hushåll en samfällighetsavgift varje kvartal som föreningsstämman fastställer varje år.

Nu är det upp till alla på gårdarna att hjälpa till att försöka få ihop en styrelse. Är du intresserad eller har en kandidat som du vill att valberedningen ska kontakta? Maila eller kontakta valberedningen nedan!

Gunilla Thörnblad            Porslinsstigen 14

Bertil Bohman                    bertil.bohman@hotmail.com eller Fajansstigen 8