GDPR

Information om GDPR för Kakelstigenssamfällighetsförening

Allmänt

Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL 1998) och gäller för alla EU-länder. GDPR har tagits fram för att skydda medborgarnas rättigheter avseende hantering och spridning av personuppgifter. Avsikten är att alla invånare inom EU ska kunna känna sig trygga med att deras registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR. Det förekommer en hel del olika begrepp när man pratar om GDPR och här listas de som berör dig som är medlem i Kakelstigenssamfällighetsförening

Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvarige bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Styrelsen i Kakelstigenssamfällighetsförening som behandlar personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska behandlas och vad uppgifterna ska användas till. Kortfattat är alla som hanterar personuppgifter i styrelsen personuppgiftsansvariga

Personuppgift

Medlemsregistret hanterar förhållandevis små mängder persondata och här är de viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Det finns inga fält i medlemsregistret som kan fyllas med känsliga personuppgifter. Samfälligheten hanterar följande personuppgifter, namn, adress, fastighet, e-postadress, telefonnummer samt faktureringsuppgifter. Vid enstaka tillfällen hämtar samfälligheten hem personnummer som behövs vid ansökan om betalningsföreläggande, ex. någon som inte har erlagt utdebiterad avgift. Uppgifterna lagras endast på de blanketter som sänds till Kronofogden. Du som är registrerad i medlemsregistret för Kakelstigenssamfällighetsförening har rätt att från och med den 25 maj 2018 få ut en kopia på alla uppgifter som finns lagrade om dig, även sådant som eventuellt lagras i fritextfält i medlemsregistret Personuppgiftsbiträde Kakelstigenssamfällighet har personuppgiftsbiträdesavtal med parter såsom bank och redovisningsbyrå

Samtycke/Rättslig förpliktelse

Samtycket till registreringen av personuppgifter är en av de viktigaste nyheterna i GDPR. För dig som ägare till en fastighet inom Kakelstigenssamfällighet är detta däremot inte tillämpbart. I och med att en fastighet och eller tomt överlåts så blir du också automatiskt delägare i Kakelstigenssamfällighetsförening som förvaltar de gemensamt ägda anläggningarna. I samband med ett ägarbyte så kommer styrelsen översända en blankett med de uppgifter som krävs för att vara en medlem i samfälligheten. Där framgår också vad uppgifterna ska användas till. Samfälligheten behöver inte inhämta samtycke från en ny fastighetsägare då ett ägande av en fastighet också innebär en del i den gemensamt ägda anläggningen. Registerutdrag Du har som medlem i Kakelstigenssamfällighet rätt att från och med den 25 maj 2018 få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person

Radering

Om det saknas legitima skäl för att behålla personuppgifter registrerade om dig så har Du som medlem rätt att få alla personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Du har som tidigare ägare till en fastighet rätt att få dina uppgifter i medlemsregistret raderade, uppgifter som hänförs till bokföringsregler och redovisningsplikt kan inte raderas