Frågor och svar

Vad är en samfällighet?

En samfällighetsförening skall bildas enligt lag när flera fastighetsägare tillsammans äger gemensam egendom, så kallade samfälligheter. Samfällighetsföreningens ändamål
är att förvalta den samfällighet för vilken den har bildats. I vårt fall har vi att förvalta:

  • Kör-, gång- och cykelvägar.
  • Parkeringsplatser
  • Garage
  • Centralantenn
  • Elledningar från mätarskåp
  • Invändiga stuprännor från tak till dagvattenbrunn
  • Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten.
  • Grönytor

Mer om detta finns att läsa i anläggningsbeslutet

Vad betyder ”enkel majoritet”

Enkel majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste stödjas av mer än hälften av det totala antalet avgivna röster. Att det krävs enkel majoritet för att ett förslag ska gå igenom är det vanligaste vid omröstningar. Om det inte särskilt anges vilken majoritet som avses i stadgar eller liknande avser man i regel enkel majoritet.

När enkel majoritet krävs, räknar man alltså bort dem som avstår från att rösta eller som är frånvarande.

Vad betyder ”kvalificerad majoritet”

Kvalificerad majoritet innebär att ett förslag vid en omröstning måste antas av en majoritet som är större än hälften av de närvarande röstberättigade. Röstberättigade kan avstå från att närvara eller lägga ned sina röster, men mer än hälften av de närvarande röstberättigade ska alltså rösta för förslaget. Den kvalificerade majoriteten uttrycks vanligen i bråkform, till exempel ⅔ (två tredjedelar eller 66,67 %) eller ¾ (tre fjärdedelar eller 75 %).
⅔ av andelstalet (fastigheterna) krävs exempelvis vid stadgeändring.